Меню Затваряне

Исторически данни за административно-териториалното устройство на България

Исторически данни за административно-териториалното устройство на България: Основният инструмент за решаване проблемите на гетата са инвестиционните програми, които често се придружават и от т.нар. „меки мерки“ – инвестиции в човешки капитал.

Съпътстващите проблеми са свързани с локалната мобилност – транспорта на градовете е свързан с изискванията за редовност, бързина и сигурност. Това може да се постигне само чрез организиране на единна система за транспортно обслужване, обединяваща в синхрон функционирането, от една страна, на обществения и личния транспорт и от друга страна – на различните видове системи комунален транспорт: метро, ж.п. транспорт, автотранспорт, тролейбуси, трамваи и други.

Екологичните проблеми на градската среда, известни още като екоурбанистика, непрекъснато повишават своята значимост. Пренебрегването им може да доведе до тревожни последици, достигащи до глобална промяна на климата на Земята – парников ефект, озонови дупки, повишена радиация и т.н. Причините са разнообразни. Корените на тези проблеми най-добре могат да се разкрият с помощта на т.нар. “методи на суровинните баланси“, чрез които се съпоставят в количествено, а понякога и в качествено отношение, привлечените в стопански оборот природни ресурси и крайния отпадък.

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) е изграден Националният регистър на населените места (НРНМ). Регистърът съдържа данни за населените места, за тяхната административно-териториална принадлежност и за включването им в различни териториални групировки и образувания към всеки момент от обхванатия от регистъра период.

Основната цел на регистъра е да осигури еднозначното идентифициране на териториалните и административно-териториалните единици. Последното актуално състояние на териториалните и административно-териториалните единици и връзките между тях се отразяват автоматично в Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ)

В Националния регистър на населените места се вписват данни за следните видове единици:

териториалното устройство на България – населени места

окръзи и други административно-териториални единици, съществували през обхванатия от регистъра период;
райони за планиране съгласно Закона за регионалното развитие от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., отм., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.)
райони, образуващи ниво 1 и ниво 2 съгласно Закона за регионалното развитие от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.)

райони на Столична община, райони на гр. Варна и гр. Пловдив
регионално управление на проекти
селищни образувания
други териториални образувания, които са разположени на територията на едно или повече населени места и са създадени на някакъв функционален принцип (напр. зони на замърсяване, агломерации и др.).
Всяко населено място има индентификационен код. Идентификационният код на населеното място е 5-цифров и е уникален за всяко населено място. Той е 5-цифров и е в диапазона 94000 – 99999. Кодът е уникален и не съвпада с идентификационния код на никое населено място. Петата цифра от идентификационния код на населените места и териториалните образувания е контролно число, което се получава по следния начин: изчислява се сумата: 1*а1+2*а2+3*а3+4*а4,

Структурата на идентификационните кодове на съществуващите към момента видове АТЕ и САТЕ (области; общини; кметства; районите на Столична общ., гр. Варна и гр. Пловдив) е дефинирана изчерпателно в Решение № 565 на МС от 1999 година.

Административно-териториалната принадлежност на единиците и включването им в състава на различни видове единици се отразява в рамките на дефинираните в регистъра „йерархии“, напр. йерархията „АТУ_1987″ дава информация за делението на НРБ на области и общини; йерархията „КМЕТСТВА“ дава информация за делението на страната на области, общини и кметства.

териториалното устройство на България
териториалното устройство на България

Йерархията, която към определена дата отразява административно-териториалното устройство на страната (АТУ) се разглежда като основна. В НРНМ са дефинирани и допълнителни йерархии, които описват други йерархични връзки между единиците, напр. йерархия „РАЙОНИ_СОФИЯ“ описва делението на Столична община на райони; йерархията „РАЙОН_ПЛАНИРАНЕ“ описва делението на страната на райони за планиране, области, общини. Населените места се включват във всички йерархии.

В следващите две десетилетия населението на Земята ще наближи 9 млрд., 90% от което ще е от слабо развитите страни – 80% прираст в централна и южна Африка, 130% в Близкия Изток, като тези до 25 год. ще са е 80% глобалното население. 50% от населението света ще живее в градска среда. Демографските, социални и икономически противоречия ще създаде нови фактори за интензивно възникване на нестабилности: екологични-дефицит на ресурси и вода, религиозни – фундаменталистки радикализъм, в управлението на обществата- екстремистки, деструктивни,терористични. Глобалната миграцията създава нови динамични интеграционни процеси, а конфликтите ще се развиват между трансдържавни съобщества, което внезапно може да ескалира глобален хаос.Този хаос може да се дължи и на глобани процеси в климата, които да предизвикат поредното преселение на народите. Възможно е градовете да продължат да съществуват, но много вероятно е да погинат. Културата и жизнеността на мигриращите отново се обръща към поведение и ценности свързани повече с номадския характер и дух.

Реклама: От всички фирми в България за уеб дизайн услуги и изработка на сайтове, вие напрактика имате малък избор от реални професионални изпълнители за вашия уеб сайт. Фирмите за уеб дизайн в София, които са регистрирани в Google Maps са над 600, имат реални адреси и телефони. Уеб Дизайн NT (R) е ново студио, но практично и удобно, което може да изработи вашия уеб сайт бързо, безпроблемно и професионално.

Подобни статии
Франчайзинг характеристики
Най-общо характеристиките на франчайзинга са: 1)договорът за франчайзинг включва сложно лицензионно споразумение, което установява продължаващи договорни споразумения между стопански субекти правно и финансово независими. Договорът за франчайзинг може да бъде както отделно споразумение, така и сери…
Алтернативен туризъм, Характеристика на екстремния туризъм в България
автор: София Янкулова Характеристика на екстремния туризъм в България Туристическата индустрия вече не е същата. Тя трябва да се адаптира към изискванията и капризите на туристите. Тенденцията показва, че нови световни дестинации стават привлекателни места. Тъй като в света вече няма нови места, …
Селски туризъм
Структурата на аграрния туристически продукт е функция от потребностите на градския тип човек. Но възможностите за нейното развитие са ограничени. Те са в туристическия ресурс на селото и на региона, в който то се намира. От особено значение са и приоритетните елементи на аграрния туристически проду…
Развитието на туристическата индустрия в България
Състояние и динамика в развитието на туристическата индустрия в България В Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 година се посочва, че туризмът като отделен дял от сектор услуги бележи непрекъсната тенденция на увеличаване на своите приходи. Бъл…
Туризъм в северното черноморие, самолетни билети за туристите
Самолетни билети за черноморието от Български градове не се предлага заради малката площ на страната, но от София до Варна или Бургас се предлагат самолетни билети за Българската Авиокомпания от всички туристичеки агенции. България Ер предлага полети от Бургас за София на Аерогара Бургас –

Подобни дестинации

Резервация по телефона